نمونه 1003 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1003
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1003

عمل بینی شماره 1000غضروفی (استخوانی)
1000
عمل بینی شماره 1001غضروفی (استخوانی)
1001
عمل بینی شماره 1002غضروفی (استخوانی)
1002
عمل بینی شماره 1003غضروفی (استخوانی)
1003
عمل بینی شماره 1004غضروفی (استخوانی)
1004
عمل بینی شماره 1005غضروفی (استخوانی)
1005
عمل بینی شماره 1006غضروفی (استخوانی)
1006