نمونه 1019 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1019
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1019

عمل بینی شماره 1016غضروفی (استخوانی)
1016
عمل بینی شماره 1017گوشتی با غضروف های قوی
1017
عمل بینی شماره 1018گوشتی با غضروف های قوی
1018
عمل بینی شماره 1019غضروفی (استخوانی)
1019
عمل بینی شماره 1020غضروفی (استخوانی)
1020
عمل بینی شماره 1021غضروفی (استخوانی)
1021
عمل بینی شماره 1022غضروفی (استخوانی)
1022