نمونه 1046 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1046
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1046

عمل بینی شماره 1043غضروفی با پوست ضخیم
1043
عمل بینی شماره 1044غضروفی با پوست ضخیم
1044
عمل بینی شماره 1045غضروفی (استخوانی)
1045
عمل بینی شماره 1046غضروفی (استخوانی)
1046
عمل بینی شماره 1047غضروفی با پوست ضخیم
1047
عمل بینی شماره 1048غضروفی با پوست ضخیم
1048
عمل بینی شماره 1049غضروفی با پوست ضخیم
1049