نمونه 1053 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1053
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1053

عمل بینی شماره 1050غضروفی با پوست ضخیم
1050
عمل بینی شماره 1051غضروفی (استخوانی)
1051
عمل بینی شماره 1052غضروفی (استخوانی)
1052
عمل بینی شماره 1053غضروفی (استخوانی)
1053
عمل بینی شماره 1054غضروفی (استخوانی)
1054
عمل بینی شماره 1055غضروفی (استخوانی)
1055
عمل بینی شماره 1056غضروفی (استخوانی)
1056