نمونه 1059 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1059
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1059

عمل بینی شماره 1056غضروفی (استخوانی)
1056
عمل بینی شماره 1057غضروفی (استخوانی)
1057
عمل بینی شماره 1058غضروفی (استخوانی)
1058
عمل بینی شماره 1059غضروفی (استخوانی)
1059
عمل بینی شماره 1060غضروفی (استخوانی)
1060
عمل بینی شماره 1061غضروفی (استخوانی)
1061
عمل بینی شماره 1062غضروفی (استخوانی)
1062