نمونه 1064 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1064
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 1064

عمل بینی شماره 1061غضروفی (استخوانی)
1061
عمل بینی شماره 1062غضروفی (استخوانی)
1062
عمل بینی شماره 1063غضروفی (استخوانی)
1063
عمل بینی شماره 1064غضروفی (استخوانی)
1064
عمل بینی شماره 1065گوشتی
1065
عمل بینی شماره 1066گوشتی
1066
عمل بینی شماره 1067غضروفی (استخوانی)
1067