نمونه 1069 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1069
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 1069

عمل بینی شماره 1066گوشتی
1066
عمل بینی شماره 1067غضروفی (استخوانی)
1067
عمل بینی شماره 1068غضروفی (استخوانی)
1068
عمل بینی شماره 1069غضروفی با پوست ضخیم
1069
عمل بینی شماره 1070غضروفی با پوست ضخیم
1070
عمل بینی شماره 1071گوشتی با غضروف های قوی
1071
عمل بینی شماره 1072گوشتی با غضروف های قوی
1072