نمونه 1081 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
1081
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 1081

عمل بینی شماره 1078
1078
عمل بینی شماره 1079غضروفی (استخوانی)
1079
عمل بینی شماره 1080غضروفی (استخوانی)
1080
عمل بینی شماره 1081گوشتی با غضروف های قوی
1081
عمل بینی شماره 1082گوشتی با غضروف های قوی
1082
عمل بینی شماره 1083گوشتی
1083
عمل بینی شماره 1084گوشتی
1084