نمونه 132 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی است. قوز بینی برداشته شده است. نوک بینی کوچک شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
132
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, result. Case number 132

عمل بینی شماره 129غضروفی با پوست ضخیم
129
عمل بینی شماره 130گوشتی
130
عمل بینی شماره 131گوشتی
131
عمل بینی شماره 132غضروفی با پوست ضخیم
132
عمل بینی شماره 133غضروفی (استخوانی)
133
عمل بینی شماره 134غضروفی با پوست ضخیم
134
عمل بینی شماره 135غضروفی با پوست ضخیم
135