نمونه 158 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
158
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 158

عمل بینی شماره 155غضروفی با پوست ضخیم
155
عمل بینی شماره 156غضروفی با پوست ضخیم
156
عمل بینی شماره 157غضروفی با پوست ضخیم
157
عمل بینی شماره 158غضروفی با پوست ضخیم
158
عمل بینی شماره 159غضروفی با پوست ضخیم
159
عمل بینی شماره 160غضروفی با پوست ضخیم
160
عمل بینی شماره 161گوشتی با غضروف های قوی
161