نمونه 197 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. قوز بینی برداشته شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
197
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 197

عمل بینی شماره 194غضروفی (استخوانی)
194
عمل بینی شماره 195گوشتی با غضروف های قوی
195
عمل بینی شماره 196گوشتی با غضروف های قوی
196
عمل بینی شماره 197گوشتی با غضروف های قوی
197
عمل بینی شماره 198غضروفی (استخوانی)
198
عمل بینی شماره 199غضروفی (استخوانی)
199
عمل بینی شماره 200گوشتی
200