نمونه 207 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. قوز بینی برداشته شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
207
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 207

عمل بینی شماره 204گوشتی با غضروف های قوی
204
عمل بینی شماره 205گوشتی با غضروف های قوی
205
عمل بینی شماره 206غضروفی با پوست ضخیم
206
عمل بینی شماره 207غضروفی با پوست ضخیم
207
عمل بینی شماره 208غضروفی با پوست ضخیم
208
عمل بینی شماره 209غضروفی با پوست ضخیم
209
عمل بینی شماره 210غضروفی (استخوانی)
210