نمونه 217 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. پهنای نوک بینی کاهش داده شده است. نوک بینی باریک تر شده و به آن شکل بهتری داده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است.

Englishٍ

previous
217
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 217

عمل بینی شماره 214غضروفی با پوست ضخیم
214
عمل بینی شماره 215غضروفی با پوست ضخیم
215
عمل بینی شماره 216غضروفی با پوست ضخیم
216
عمل بینی شماره 217غضروفی با پوست ضخیم
217
عمل بینی شماره 218غضروفی (استخوانی)
218
عمل بینی شماره 219غضروفی (استخوانی)
219
عمل بینی شماره 220غضروفی (استخوانی)
220