نمونه 244 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
244
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, semi fancy result. Case number 244

عمل بینی شماره 241گوشتی
241
عمل بینی شماره 242غضروفی (استخوانی)
242
عمل بینی شماره 243گوشتی با غضروف های قوی
243
عمل بینی شماره 244گوشتی با غضروف های قوی
244
عمل بینی شماره 245غضروفی (استخوانی)
245
عمل بینی شماره 246غضروفی (استخوانی)
246
عمل بینی شماره 247غضروفی با پوست ضخیم
247