نمونه 280 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
280
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 280

عمل بینی شماره 277غضروفی (استخوانی)
277
عمل بینی شماره 278غضروفی با پوست ضخیم
278
عمل بینی شماره 279غضروفی با پوست ضخیم
279
عمل بینی شماره 280غضروفی با پوست ضخیم
280
عمل بینی شماره 281غضروفی با پوست ضخیم
281
عمل بینی شماره 282غضروفی با پوست ضخیم
282
عمل بینی شماره 283غضروفی با پوست ضخیم
283