نمونه 288 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
288
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 288

عمل بینی شماره 285غضروفی با پوست ضخیم
285
عمل بینی شماره 286غضروفی با پوست ضخیم
286
عمل بینی شماره 287غضروفی (استخوانی)
287
عمل بینی شماره 288غضروفی (استخوانی)
288
عمل بینی شماره 289غضروفی با پوست ضخیم
289
عمل بینی شماره 290غضروفی با پوست ضخیم
290
عمل بینی شماره 291غضروفی با پوست ضخیم
291