نمونه 289 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
289
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 289

عمل بینی شماره 286غضروفی با پوست ضخیم
286
عمل بینی شماره 287غضروفی (استخوانی)
287
عمل بینی شماره 288غضروفی (استخوانی)
288
عمل بینی شماره 289غضروفی با پوست ضخیم
289
عمل بینی شماره 290غضروفی با پوست ضخیم
290
عمل بینی شماره 291غضروفی با پوست ضخیم
291
عمل بینی شماره 292غضروفی با پوست ضخیم
292