نمونه 325 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
325
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 325

عمل بینی شماره 322غضروفی با پوست ضخیم
322
عمل بینی شماره 323غضروفی با پوست ضخیم
323
عمل بینی شماره 324غضروفی (استخوانی)
324
عمل بینی شماره 325غضروفی (استخوانی)
325
عمل بینی شماره 326غضروفی با پوست ضخیم
326
عمل بینی شماره 327غضروفی با پوست ضخیم
327
عمل بینی شماره 328غضروفی (استخوانی)
328