نمونه 346 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهناى قسمت استخوانى و نوك بينى كم شده است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
346
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 346

عمل بینی شماره 343غضروفی با پوست ضخیم
343
عمل بینی شماره 344گوشتی
344
عمل بینی شماره 345غضروفی با پوست ضخیم
345
عمل بینی شماره 346غضروفی با پوست ضخیم
346
عمل بینی شماره 347غضروفی (استخوانی)
347
عمل بینی شماره 348غضروفی (استخوانی)
348
عمل بینی شماره 349غضروفی (استخوانی)
349