نمونه 374 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
374
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 374

عمل بینی شماره 371گوشتی با غضروف های قوی
371
عمل بینی شماره 372گوشتی با غضروف های قوی
372
عمل بینی شماره 373غضروفی با پوست ضخیم
373
عمل بینی شماره 374غضروفی با پوست ضخیم
374
عمل بینی شماره 375غضروفی با پوست ضخیم
375
عمل بینی شماره 376غضروفی با پوست ضخیم
376
عمل بینی شماره 377گوشتی با غضروف های قوی
377