نمونه 407 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. قوز بینی برداشته شده است. به نوک و سوراخ های بینی، فرم بهتری داده شده است. در این فرد، زیباسازی فرم سوراخ های بینی و فرم دادن به آن مشکل ترین جزء جراحی بود. این کار با استفاده از غضروف های پیوندی از بینی خود ایشان انجام شد.
Englishٍ

previous
407
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 407
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 404غضروفی با پوست ضخیم
404
عمل بینی شماره 405گوشتی با غضروف های قوی
405
عمل بینی شماره 406گوشتی با غضروف های قوی
406
عمل بینی شماره 407غضروفی (استخوانی)
407
عمل بینی شماره 408غضروفی (استخوانی)
408
عمل بینی شماره 409غضروفی (استخوانی)
409
عمل بینی شماره 410غضروفی (استخوانی)
410