نمونه 434 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
434
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 434

عمل بینی شماره 431غضروفی با پوست ضخیم
431
عمل بینی شماره 432غضروفی (استخوانی)
432
عمل بینی شماره 433غضروفی با پوست ضخیم
433
عمل بینی شماره 434غضروفی با پوست ضخیم
434
عمل بینی شماره 435غضروفی (استخوانی)
435
عمل بینی شماره 436غضروفی (استخوانی)
436
عمل بینی شماره 437غضروفی (استخوانی)
437