نمونه 435 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
435
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 435

عمل بینی شماره 432غضروفی (استخوانی)
432
عمل بینی شماره 433غضروفی با پوست ضخیم
433
عمل بینی شماره 434غضروفی با پوست ضخیم
434
عمل بینی شماره 435غضروفی (استخوانی)
435
عمل بینی شماره 436غضروفی (استخوانی)
436
عمل بینی شماره 437غضروفی (استخوانی)
437
عمل بینی شماره 438غضروفی (استخوانی)
438