نمونه 448 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. انحراف مختصر بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
448
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 448

عمل بینی شماره 445غضروفی (استخوانی)
445
عمل بینی شماره 446غضروفی (استخوانی)
446
عمل بینی شماره 447غضروفی با پوست ضخیم
447
عمل بینی شماره 448غضروفی با پوست ضخیم
448
عمل بینی شماره 449غضروفی (استخوانی)
449
عمل بینی شماره 450غضروفی (استخوانی)
450
عمل بینی شماره 451غضروفی (استخوانی)
451