نمونه 454 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
454
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 454

عمل بینی شماره 451غضروفی (استخوانی)
451
عمل بینی شماره 452غضروفی (استخوانی)
452
عمل بینی شماره 453گوشتی با غضروف های قوی
453
عمل بینی شماره 454گوشتی با غضروف های قوی
454
عمل بینی شماره 455غضروفی (استخوانی)
455
عمل بینی شماره 456غضروفی (استخوانی)
456
عمل بینی شماره 457غضروفی (استخوانی)
457