نمونه 475 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
475
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 475

عمل بینی شماره 472غضروفی (استخوانی)
472
عمل بینی شماره 473گوشتی با غضروف های قوی
473
عمل بینی شماره 474گوشتی با غضروف های قوی
474
عمل بینی شماره 475غضروفی (استخوانی)
475
عمل بینی شماره 476غضروفی (استخوانی)
476
عمل بینی شماره 477گوشتی با غضروف های قوی
477
عمل بینی شماره 478گوشتی با غضروف های قوی
478