نمونه 489 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. قوس خفیفی در قسمت پل بینی ایجاد شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
489
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 489

عمل بینی شماره 486غضروفی (استخوانی)
486
عمل بینی شماره 487غضروفی (استخوانی)
487
عمل بینی شماره 488غضروفی (استخوانی)
488
عمل بینی شماره 489غضروفی (استخوانی)
489
عمل بینی شماره 490غضروفی (استخوانی)
490
عمل بینی شماره 491غضروفی (استخوانی)
491
عمل بینی شماره 492غضروفی (استخوانی)
492