نمونه 516 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. طول بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
516
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 516

عمل بینی شماره 513غضروفی (استخوانی)
513
عمل بینی شماره 514غضروفی (استخوانی)
514
عمل بینی شماره 515غضروفی (استخوانی)
515
عمل بینی شماره 516غضروفی (استخوانی)
516
عمل بینی شماره 517گوشتی با غضروف های قوی
517
عمل بینی شماره 518گوشتی با غضروف های قوی
518
عمل بینی شماره 519غضروفی با پوست ضخیم
519