نمونه 522 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای نوک بینی کاهش داده شده است. نوک بینی باریک تر شده و به آن شکل بهتری داده شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است.

Englishٍ

previous
522
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 522

عمل بینی شماره 519غضروفی با پوست ضخیم
519
عمل بینی شماره 520غضروفی با پوست ضخیم
520
عمل بینی شماره 521غضروفی (استخوانی)
521
عمل بینی شماره 522غضروفی (استخوانی)
522
عمل بینی شماره 523غضروفی (استخوانی)
523
عمل بینی شماره 524غضروفی (استخوانی)
524
عمل بینی شماره 525غضروفی با پوست ضخیم
525