نمونه 523 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. با استفاده از پروتز چانه فرم بهترى به صورت داده شده است.

Englishٍ

previous
523
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 523

عمل بینی شماره 520غضروفی با پوست ضخیم
520
عمل بینی شماره 521غضروفی (استخوانی)
521
عمل بینی شماره 522غضروفی (استخوانی)
522
عمل بینی شماره 523غضروفی (استخوانی)
523
عمل بینی شماره 524غضروفی (استخوانی)
524
عمل بینی شماره 525غضروفی با پوست ضخیم
525
عمل بینی شماره 526غضروفی (استخوانی)
526