نمونه 528 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. فرورفتگى هاى كناره پره هاى بينى اصلاح شده. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
528
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 528

عمل بینی شماره 525غضروفی با پوست ضخیم
525
عمل بینی شماره 526غضروفی (استخوانی)
526
عمل بینی شماره 527غضروفی با پوست ضخیم
527
عمل بینی شماره 528غضروفی با پوست ضخیم
528
عمل بینی شماره 529غضروفی (استخوانی)
529
عمل بینی شماره 530غضروفی (استخوانی)
530
عمل بینی شماره 531غضروفی (استخوانی)
531