نمونه 538 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
538
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 538

عمل بینی شماره 535غضروفی با پوست ضخیم
535
عمل بینی شماره 536غضروفی با پوست ضخیم
536
عمل بینی شماره 537غضروفی (استخوانی)
537
عمل بینی شماره 538غضروفی (استخوانی)
538
عمل بینی شماره 539غضروفی با پوست ضخیم
539
عمل بینی شماره 540غضروفی با پوست ضخیم
540
عمل بینی شماره 541غضروفی با پوست ضخیم
541