نمونه 541 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
541
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 541

عمل بینی شماره 538غضروفی (استخوانی)
538
عمل بینی شماره 539غضروفی با پوست ضخیم
539
عمل بینی شماره 540غضروفی با پوست ضخیم
540
عمل بینی شماره 541غضروفی با پوست ضخیم
541
عمل بینی شماره 542غضروفی با پوست ضخیم
542
عمل بینی شماره 543غضروفی (استخوانی)
543
عمل بینی شماره 544غضروفی (استخوانی)
544