نمونه 557 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
557
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 557

عمل بینی شماره 554غضروفی (استخوانی)
554
عمل بینی شماره 555گوشتی
555
عمل بینی شماره 556گوشتی
556
عمل بینی شماره 557غضروفی (استخوانی)
557
عمل بینی شماره 558غضروفی (استخوانی)
558
عمل بینی شماره 559غضروفی (استخوانی)
559
عمل بینی شماره 560غضروفی (استخوانی)
560