نمونه 574 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
574
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 574

عمل بینی شماره 571غضروفی (استخوانی)
571
عمل بینی شماره 572غضروفی (استخوانی)
572
عمل بینی شماره 573گوشتی
573
عمل بینی شماره 574گوشتی
574
عمل بینی شماره 575گوشتی
575
عمل بینی شماره 576گوشتی با غضروف های قوی
576
عمل بینی شماره 577گوشتی با غضروف های قوی
577