نمونه 576 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
576
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 576

عمل بینی شماره 573گوشتی
573
عمل بینی شماره 574گوشتی
574
عمل بینی شماره 575گوشتی
575
عمل بینی شماره 576گوشتی با غضروف های قوی
576
عمل بینی شماره 577گوشتی با غضروف های قوی
577
عمل بینی شماره 578گوشتی
578
عمل بینی شماره 579گوشتی
579