نمونه 593 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
593
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 593

عمل بینی شماره 590غضروفی (استخوانی)
590
عمل بینی شماره 591غضروفی (استخوانی)
591
عمل بینی شماره 592غضروفی با پوست ضخیم
592
عمل بینی شماره 593غضروفی با پوست ضخیم
593
عمل بینی شماره 594غضروفی (استخوانی)
594
عمل بینی شماره 595غضروفی (استخوانی)
595
عمل بینی شماره 596گوشتی
596