نمونه 598 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
598
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 598

عمل بینی شماره 595غضروفی (استخوانی)
595
عمل بینی شماره 596گوشتی
596
عمل بینی شماره 597غضروفی با پوست ضخیم
597
عمل بینی شماره 598غضروفی با پوست ضخیم
598
عمل بینی شماره 599غضروفی (استخوانی)
599
عمل بینی شماره 600غضروفی (استخوانی)
600
عمل بینی شماره 601غضروفی (استخوانی)
601