نمونه 610 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
610
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 610

عمل بینی شماره 607غضروفی (استخوانی)
607
عمل بینی شماره 608غضروفی (استخوانی)
608
عمل بینی شماره 609گوشتی
609
عمل بینی شماره 610گوشتی
610
عمل بینی شماره 611غضروفی (استخوانی)
611
عمل بینی شماره 612غضروفی (استخوانی)
612
عمل بینی شماره 613غضروفی (استخوانی)
613