نمونه 624 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ترمیمی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  جراحی بینی ترمیمی انجام شده است. عمل قبلی توسط جراح دیگری انجام شده است. نتیجه جراحی طبیعی است.

Englishٍ

previous
624
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 624

عمل بینی شماره 621غضروفی با پوست ضخیم
621
عمل بینی شماره 622غضروفی (استخوانی)
622
عمل بینی شماره 623غضروفی (استخوانی)
623
عمل بینی شماره 624غضروفی (استخوانی)
624
عمل بینی شماره 625غضروفی (استخوانی)
625
عمل بینی شماره 626غضروفی (استخوانی)
626
عمل بینی شماره 627غضروفی (استخوانی)
627