نمونه 674 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
674
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 674

عمل بینی شماره 671غضروفی (استخوانی)
671
عمل بینی شماره 672غضروفی (استخوانی)
672
عمل بینی شماره 673غضروفی با پوست ضخیم
673
عمل بینی شماره 674غضروفی با پوست ضخیم
674
عمل بینی شماره 675غضروفی (استخوانی)
675
عمل بینی شماره 676غضروفی (استخوانی)
676
عمل بینی شماره 677غضروفی (استخوانی)
677