نمونه 691 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. طول بینی کاهش داده شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
691
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 691

عمل بینی شماره 688غضروفی (استخوانی)
688
عمل بینی شماره 689غضروفی (استخوانی)
689
عمل بینی شماره 690غضروفی (استخوانی)
690
عمل بینی شماره 691غضروفی (استخوانی)
691
عمل بینی شماره 692
692
عمل بینی شماره 693
693
عمل بینی شماره 694غضروفی (استخوانی)
694