نمونه 717 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. چهار سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
717
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 717

عمل بینی شماره 714غضروفی (استخوانی)
714
عمل بینی شماره 715غضروفی (استخوانی)
715
عمل بینی شماره 716غضروفی با پوست ضخیم
716
عمل بینی شماره 717غضروفی با پوست ضخیم
717
عمل بینی شماره 718گوشتی با غضروف های قوی
718
عمل بینی شماره 719گوشتی با غضروف های قوی
719
عمل بینی شماره 720گوشتی
720