نمونه 718 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی با غضروف های قوی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی با غضروف های قوی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. ناحیه قرمز روی بینی جای چسب است که قبل از عکس گرفتن، برداشته شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. دو ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
718
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty with strong cartilages nose, natural result. Case number 718

عمل بینی شماره 715غضروفی (استخوانی)
715
عمل بینی شماره 716غضروفی با پوست ضخیم
716
عمل بینی شماره 717غضروفی با پوست ضخیم
717
عمل بینی شماره 718گوشتی با غضروف های قوی
718
عمل بینی شماره 719گوشتی با غضروف های قوی
719
عمل بینی شماره 720گوشتی
720
عمل بینی شماره 721گوشتی
721