نمونه 732 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
732
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 732

عمل بینی شماره 729غضروفی (استخوانی)
729
عمل بینی شماره 730غضروفی (استخوانی)
730
عمل بینی شماره 731غضروفی (استخوانی)
731
عمل بینی شماره 732غضروفی (استخوانی)
732
عمل بینی شماره 733غضروفی (استخوانی)
733
عمل بینی شماره 734غضروفی (استخوانی)
734
عمل بینی شماره 735غضروفی (استخوانی)
735