نمونه 753 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. سه سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
753
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 753

عمل بینی شماره 750غضروفی (استخوانی)
750
عمل بینی شماره 751غضروفی (استخوانی)
751
عمل بینی شماره 752غضروفی (استخوانی)
752
عمل بینی شماره 753غضروفی (استخوانی)
753
عمل بینی شماره 754غضروفی (استخوانی)
754
عمل بینی شماره 755غضروفی (استخوانی)
755
عمل بینی شماره 756گوشتی با غضروف های قوی
756