نمونه 76 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. ارتفاع بینی کاهش داده شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.
Englishٍ

previous
76
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 76
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 73گوشتی با غضروف های قوی
73
عمل بینی شماره 74گوشتی با غضروف های قوی
74
عمل بینی شماره 75غضروفی (استخوانی)
75
عمل بینی شماره 76غضروفی با پوست ضخیم
76
عمل بینی شماره 77غضروفی با پوست ضخیم
77
عمل بینی شماره 78غضروفی با پوست ضخیم
78
عمل بینی شماره 79گوشتی
79