نمونه 788 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. یک سال بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
788
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 788

عمل بینی شماره 785گوشتی
785
عمل بینی شماره 786غضروفی (استخوانی)
786
عمل بینی شماره 787غضروفی (استخوانی)
787
عمل بینی شماره 788غضروفی (استخوانی)
788
عمل بینی شماره 789غضروفی (استخوانی)
789
عمل بینی شماره 790گوشتی با غضروف های قوی
790
عمل بینی شماره 791گوشتی با غضروف های قوی
791