نمونه 800 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. نه ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
800
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 800

عمل بینی شماره 797غضروفی (استخوانی)
797
عمل بینی شماره 798غضروفی (استخوانی)
798
عمل بینی شماره 799غضروفی (استخوانی)
799
عمل بینی شماره 800غضروفی (استخوانی)
800
عمل بینی شماره 801غضروفی (استخوانی)
801
عمل بینی شماره 802غضروفی (استخوانی)
802
عمل بینی شماره 803غضروفی (استخوانی)
803