نمونه 805 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
805
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 805

عمل بینی شماره 802غضروفی (استخوانی)
802
عمل بینی شماره 803غضروفی (استخوانی)
803
عمل بینی شماره 804غضروفی (استخوانی)
804
عمل بینی شماره 805غضروفی (استخوانی)
805
عمل بینی شماره 806غضروفی (استخوانی)
806
عمل بینی شماره 807غضروفی (استخوانی)
807
عمل بینی شماره 808غضروفی (استخوانی)
808